Jelena ima master iz demokracije i ljudskih prava (Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište u Bologni) i bakalaureat iz japanskog jezika i književnosti s Filološkog fakulteta u Beogradu. Njeno iskustvo u sektoru civilnog društva, uz IPE Fellowship, uključuje koordinaciju aktivnosti i zagovaranje uvjeta za razvoj civilnog društva u regiji zapadnog Balkana, kaamparativno istraživanje o modalitetima pomoći civilnom društvu pute IPA Civil Society Facility u BiH i Srbiji te terensko istraživanje na projektu FP7 MAXCAP u Srbiji. Trenutno radi kao monitoring officer za projekt Perform u Srbiji.

Kao fellowica u Institutu za političku ekologiju, radila je na demokratizaciji modela javnih usluga (željeznice) u Hrvatskoj i Japanu. Zanima je otkrivanje društvenih uzoraka i modela u društvenim i humanističkim te prirodnim znanostima.