Zelena ekonomija

Svojim istraživačkim radom IPE želi doprinijeti i “ozelenjivanju” ekonomskih politika. Takve politike bile bi one koje istovremeno otvaraju nova radna mjesta i smanjuju ukupni ekološki otisak. IPE će se utoliko baviti istraživanjima koja se tiču organske poljoprivrede, zelene industrijalizacije, obnovljivih izvora energija i energetske efikasnosti, urbane održivosti, itd. Kod “ozelenjivanja” ekonomskih politika u posebnom će fokusu biti lokalno vlasništvo, ekonomska demokracija i šira distribucija ekonomskih benefita u samom društvu.