Prijavite se na konferenciju o dobrom upravljanju javnim resursima!

Od 30. do 31. listopada 2017. u Zagrebu će se održati konferencija o dobrom upravljanju javnim resursima u organizaciji Zelene akcije.

IPE će na konferenciji predstaviti svoje istraživanje o upravljanju komunalnim uslugama gospodarenja otpadom i vodnim uslugama u Zagrebu, Puli, Dubrovniku i Osijeku.

Osim toga, bit će predstavljena i istraživanja koja su rezultat rada drugih istraživačkih i zagovaračkih organizacija u Hrvatskoj – istraživanja vezana uz zauzimanje lokalnih resursa od strane politike na primjeru odabranih hrvatskih gradova (tzv. “local state capture”), analiza javnih nabava u Holdingu, koji pruža javne komunalne usluge u Zagrebu, te analiza upravljanja u hrvatskom elektroprivrednom poduzeću.

Cilj je konferencije potaknuti raspravu o tome kako poboljšati javno upravljanje, s naglaskom na modele participativnog upravljanja, a ne kako ga zamijeniti u korist instrumenata novog javnog upravljanja koji se, u konačnici, svode na različite oblike privatizacije. Kroz raspravu se želi predstaviti pozitivne i uspješne primjere sudjelovanja javnosti u odlučivanju i upravljanju komunalnim uslugama i/ili javnim dobrima i identificirati glavne prepreke inicijativama usmjerenima poboljšanju postojećeg stanja.

Organizatori na sudjelovanje pozivaju različite dionike koji se zalažu za unaprjeđenje javnog upravljanja, od predstavnika vlasti svih razina do zainteresiranih građana i građanki te organizacija civilnog društva. Ako se prepoznajete u tom opisu, prijavite se slanjem prijavnice najkasnije do 19. listopada.

Sve troškove sudjelovanja, uključujući smještaj u Zagrebu za sudionike/ce izvan Zagreba, pokrit će Zelena akcija, a detalji konferencije bit će objavljeni uskoro!

Write a Comment

Skip to content